Met Wie en Hoe

Met 25 bewoners in 17 woningen zijn wij 'De Getijden",  geen woongroep, maar wel een aantal bewoners die met elkaar dit project vormgeven. Saamhorigheid en privacy zijn sleutelwoorden. We gaan als goede buren met elkaar om, zorgen samen voor de gebouwen en tuinen en organiseren  regelmatig activiteiten voor elkaar en/of de buurt.

 

INITIATIEFNEMERS

 

In januari 2012 hebben Winnie de Jager en Peter Helmink, de initiatiefnemers van het eerste uur, voor het eerst hun gedachten op papier gezet: een prettige woonomgeving zelf vormgeven met je buren, sociaal, maar met respect voor elkaars privacy.  

In 2016,  zo’n 4 jaar later, waren de deelnemers  

steeds enthousiaster geworden De groep potentiële

bewoners is regelmatig gewijzigd. Velen zijn met pijn

in hun hart, om diverse redenen, gestopt, maar zij

hebben wel bijgedragen aan het inspirerend proces

van samenwerken, samen ontwerpen, samen besluiten

nemen. Dat heeft de basis gelegd voor de hechte

samenwerking van  de uiteindelijke groep deelnemers,

samen met de ontwerpers en bouwers.

 

Project ‘DE GETIJDEN,  met als motto:

                   “WAT GOEDE BUREN VOOR ELKAAR DOEN”

 

kreeg daarmee een kans om te gaan lukken.

Een geschikt gebouw vinden was de eerste uitdaging. Dat werd gevonden in de oude Lourdesschool, waar behalve in het oude gebouw  ook ruimte was voor enkele nieuwbouwwoningen. De koop van de gemeente ging gepaard met onderhandelingen en ingewikkelde procedures. De noodzakelijke bestemmingsplanwijziging hield in dat de bestemming als school moest veranderen in een woonbestemming. Na een aantal beslissingsrondes waarbij ook de buurt inspraak had, kon de koop plaatsvinden in juli 2017. Het ontwerpproces was toen al in volle gang. 

 

ONTWERPEN EN BOUWEN

Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) betekent met elkaar appartementen ontwikkelen en bouwen, waar we zelf in gaan wonen. We hebben dit gedaan zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. In feite waren we samen de projectontwikkelaar. We hebben ons laten begeleiden door professionals om het beste resultaat te krijgen voor een redelijke prijs. Bij een CPO-project zoeken de bewoners zelf de architect, de aannemer, de opzichter en de procesbegeleider. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Aandacht voor individuele wensen, flexibiliteit en enthousiasme zijn daarbij van belang. We vonden dit bij alle betrokkenen professionals.

PROFESSIONALS

Henk Vlemmix, van Bureau BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) begeleidde ons in het ontwikkel- en bouwproces. Hij hielp ons o.a. bij  de totstandkoming van de koopovereenkomst met de gemeente Nijmegen en de raming van de VON-prijs. In iedere fase was hij bereid ingewikkelde procedures met ons te analyseren en mee naar oplossingen te zoeken.

Wilbert de Haan van Nexit Architecten ontwikkelde een voorlopig ontwerp samen met de initiatiefgroep van potentiële deelnemers. Dit ontwerp is door de gemeente geaccepteerd als basis voor de bestemmingsplanwijziging “wonen”. Tijdens het hele bouwproces was hij betrokken, stond open voor veranderingen in het ontwerp, steeds bereid dit opnieuw te bekijken. Er zijn veel aangepaste tekeningen van hem en collega Marlies Raterink voorbij gekomen, soms gebaseerd op voortschrijdend inzicht van bewoners en soms op onvoorziene bouwproblemen in de school. Nexit wilde samen met ons een mooie woonomgeving creëren. En dat is gelukt!

Ook de aannemer koos bewust voor dit project, wetende dat het geen gewoon wooncomplex zou worden, geen twaalf in een dozijn, maar 17 creatieve ontwerpen, waarbij niet één huis hetzelfde was. Bouwbedrijf  Gebroeders van Herpen, een Brabants familiebedrijf wees Jeroen Korsten aan als ‘onze’ bouwer’. Betrouwbaar en aanspreekbaar tijdens de hele bouw heeft hij, samen met zijn medewerkers, iets moois neergezet.

Bouwopzichter Albert van Stiphout heeft tijdens het bouwproces een oogje in het zeil gehouden. Ook hij was altijd aanspreekbaar.

De bouwcommissie, bestaande uit de professionals samen met leden van de Bouwstichting van de deelnemers, besprak regelmatig de lopende zaken.

 

In het bouwontwerp zijn 17 privé woningen/appartementen en diverse gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een woonkamer en een logeerruimte. Beiden worden multifunctioneel ingericht. De entree is ruim en kan ook als ontvangstruimte worden gebruikt.

 

Daarnaast is er samen met  de bewoners een prachtige tuin aangelegd onder begeleiding van tuinontwerpbureau INVO

DE BOUW-STICHTING?

Door de potentiële bewoners werd een Stichting in het leven geroepen, de zn. Bouwstichting. De toekomstige eigenaren vormden samen het Algemeen Bestuur (AB) waarbij iedere eigenaar een stem had.  Zij vergaderden ongeveer eenmaal per maand. Ook werden er tijdens de bouw regelmatig ‘getijdenborrels’ georganiseerd om elkaar beter te leren kennen.  Het Dagelijks Bestuur (DB) had een belangrijk sturende rol. Het AB was het hoogste beslissingsorgaan. Tevens werden er werkgroepen gevormd om de verschillende onderwerpen uit te werken en voorstellen ter discussie voor te leggen aan het AB. De Bouwstichting blijft formeel nog bestaan tot een jaar na de oplevering, eind 2019, om zaken rond de bouw af te werken. 

Inmiddels is er voor de bewonersbelangen en voor de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten een Vereniging voor Eigenaren (VVE) opgericht door de bewoners.  

 

DE WERKGROEPEN

De werkgroepen ontstonden tijdens de bouw. Zij legden hun bevindingen voor aan de Algemene Vergadering, zoals het ontwerp voor de gemeenschappelijke ruimte en logeerkamer, de tuin, waterafvoer via wadi’s, het behoud van de oude bomen etc. Er kwam een zonne-energiecollectief tot stand en er werd gekozen voor groene daken op de nieuwbouw. De vergadering besloot om geen gasaansluiting te nemen, maar via luchtwarmtepompen de huizen te verwarmen.

Na de oplevering zijn er binnen de VVE opnieuw werkgroepen ingesteld, met aangepaste taken, maar met behoud van de opgebouwde kennis.  Er is opnieuw een tuingroep, een werkgroep gemeenschappelijke ruimte en activiteiten, een onderhoudswerkgroep en ad hoc werkgroepen voor speciale gebeurtenissen. 

We hebben met zijn allen hard gewerkt, zowel de bouwers als de toekomstige bewoners. Met enthousiasme en creativiteit, maar ook doorzettingsvermogen als er weer eens een nieuw probleem opdook. Het is een proces van zes jaar geweest. Je weet van te voren nauwelijks waar je aan begint.

Maar nu het klaar is zijn we trots. Het project beantwoordt aan onze wens om sociaal en ecologisch verantwoord te bouwen en te leven. En aan het waarmaken van wat wij met dit project beoogden: een zelf ontworpen woning in een gezamenlijk project met als motto:

                                                        ‘WAT GOEDE BUREN VOOR ELKAAR DOEN.’